Västras Jaktvårdsklubb
« Tillbaka till distriktet

Västras Jaktvårdsklubb

Årsstämma 2023

Tid: Onsdag 8 februari kl. 19.00
Plats: Bead and Breakfast Junsele

 

Välkommen till årsstämman i JRF Västrås!

 

Årsmöte enligt stadgarna.
Vi bjuder på fika efter mötet.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Dagordning vid avdelningsårsstämma

Reglerat i avdelningsstadgarna §11

 

1. Avdelningsstämmans öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.

13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.

15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.

20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning.

Fler nyheter

Kalender

Årsstämma 2023

8 februari 2023, Västras Jaktvårdsklubb - Västernorrlands län • Avdelningsårsstämma

Välkommen till årsstämman i JRF Västrås!

Fler kalenderposter