Protokoll - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Protokoll

Protokoll

Art: Årsstämma distrikt 21, Jägarnas Riksförbund Gävleborg
Tid: 2015-03-29
Plats: Bollnäs Folkhögskola
Närvarande: Valda ombud från fem avdelningar, samt ytterligare sex medlemmar från distriktet.
 
§1 Öppnande
Generalsekreterare Per Wanström förklarar stämman öppnad. I samband med öppnandet redogörs för rådande förutsättningar som kortfattat innebär att den tidigare distriktsstyrelsen har avgått under verksamhetsåret och därför har förbundsledningen uppdragit åt Per Wanström att se till att en årsstämma i distrikt 21 genomförs, samt bistå valberedningen i arbetet med att hitta styrelsekandidater.
Per Wanström påannonserar också att ett fritt möte/frågestund där alla närvarande får ställa frågor och ge sina synpunkter hålls omedelbart efter den ordinarie distriktsstämman.
 
§2 Justering av röstlängd
Röstlängden fastställs och närvarande delegater har erhållit varsitt röstkort.
 
§3 Dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande ändringar: Punkt 5b (val av vice mötesordförande) stryks. Under övriga frågor anmäls en motion avseende rovdjursfakta.
 
§4 Stämmans utlysande
Mötet förklarar stämman stadgeenligt utlyst.
 
§5 Presidium
Per Wanström väljs som stämmoordförande. Dan Törnström väljs som sekreterare. Rickard Linge och Åke Lindberg väljs som justeringsmän och rösträknare.
 
§6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse saknas. Den ekonomiska berättelsen föredras och stämman beslutar att lägga den till handlingarna.
 
§7 Revisionsberättelse
Den tidigare styrelsen har låtit revidera räkenskaperna per 31 oktober. Per Wanström konstaterar att inga transaktioner genomförts för den resterande delen av verksamhetsåret, enligt kontoutdrag. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för den reviderade perioden.
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 
§8 Resultat och balansräkning
Mötet beslutar att fastställa det ekonomiska resultatet och föra in detta i ny räkning.
 
§9 Ansvarsfrihet
Stämman beslutar att bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
 
§10 Budget
Budgetförslag saknas. Stämman beslutar att lämna över frågan till den nya styrelsen.
 
§11 Arvoden
Stämman beslutar att inga arvoden ska betalas ut till styrelse eller distriktsfunktionärer.
 
§12 Rese- och kostnadsersättningar
Stämman beslutar att ersätta bilresor i distriktets tjänst med 18.50 kr per mil, samt vid behov ersätts kostnader för mat och logi enligt självkostnadsprincipen.
 
§13 Val av ordförande
Ingemar Alin väljs som distriktsordförande på ett år.
 
§14 Val av styrelse
Josef Höbenreich och Rickard Linge väljs som ordinarie styrelseledamöter på två år.
Dan Törnström och Nils Skog väljs som ordinarie styrelseledamöter på ett år.
Yngve Dellesjö, Leif Antonsson och P-O Wallin väljs som styrelsesuppleanter på ett år.
 
§15 Revisorer
Karl Erik Sandström och Allan Englin väljs som revisorer på ett år.
Ulf Degermark väljs som revisorsuppleant på ett år.
 
§16 Valberedning
Åke Horn, John Ondahl och Mikael Larsson väljs som valberedning på ett år. Åke Horn utses som ordförande för valberedningen.
 
§17 Övriga val
Inga övriga val anses nödvändiga, varför punkten lämnas.
 
§18 Ombud förbundsstämman
Ingemar Alin och Josef Höbenreich väljs som ordinarie ombud till förbundets stämma 13-14 juni 2015. Övriga styrelseledamöter väljs som suppleanter.
 
§19 Motioner
Mötet beslutar att ställa sig bakom en motion till förbundsstämman, författad av Ingemar Alin och med följande huvudsakliga innehåll och lydelse (texten kan komma att redigeras och underbyggas inför förbundsstämman):
"Det behövs seriösa argument i den svåra rovdjursdebatten. Därför föreslår distrikt 21, Gävleborg, att förbundet ges i uppdrag att sammanställa en argumentkatalog som förtroendevalda och medlemmar i JRF kan använda i debatter och vid kontakter med politiker, beslutsfattare, journalister och allmänhet. Katalogen ska i huvudsak utgöra en sammanställning av fakta kring de stora rovdjuren, inte minst ur en nationalekonomisk synvinkel"
 
§ 20 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
Frågan om oetiska och upprörande bilder på Internet och i nyhetsmedier diskuteras. Det förekommer okänsliga bilder som inte tar hänsyn till att de kan verka stötande för människor som aldrig sett ett dött djur, en slaktkropp eller upplevt jakt. Alla jaktbilder, nyhetsreportage från jakt eller filmsekvenser kan missuppfattas eftersom betraktaren inte alltid vet vad han eller hon ser. Många jaktsituationen kan för ett ovant öga se mycket brutala eller osmakliga ut trots att det inte rör sig om lidande eller oetisk jakt, vilket utnyttjas av bland annat jaktmotståndare. Av den anledningen är det viktigt att jägarna själva tänker på hur de visar upp sin verksamhet - antingen när de tar egna bilder, eller har gäster eller till och med journalister på besök under jakt. Styrelsen uppdras av stämman att tillställa förbundsledningen en skrivelse som efterlyser mer information om den här problematiken till medlemmarna.
 
§21 Viltvårdsplan
Ingen arbetsplan föreligger. Stämman överlåter till styrelsen att själv utforma en arbetsplan.
 
§22 Avslutning
Per Wanström överlåter ordförandeskapet till den nyvalde distriktsordföranden, Ingemar Alin, som tackar närvarande medlemmar och funktionärer för det arbete som lagts ned för att lösa distriktets svåra situation. Han redogör också kort om sina egna framtidsvisioner och om de frågor som han bedömer ligger närmast på agendan, till exempel att diskutera framtid och verksamhet med avdelningsordföranden, skapa utåtriktade aktiviteter och förbättra arbetet med sociala medier, samt inte minst synas bättre på internet.
Därefter förklarar distriktsordföranden årets distriktsstämma avslutad.