Nordvästra Skåne
« Tillbaka till distriktet

Nordvästra Skåne

Till Medlemmarna i Jägarnas Riksförbund avdelning Nordvästra Skåne.

 

Årsstämma 2023

Tid: Onsdag 1 februari kl. 19.00 

Plats: Digitalt via zoom
Jägarnas Riksförbunds avdelning Nordvästra Skåne kommer att hålla sin årsstämma digitalt.

Välkommen till årsstämma för avdelning JRF Nordvästra Skåne!
 

Föranmäla dig till mötet senast den 27 januari. 

Du kommer att därefter att få instruktioner och inloggningsuppgifter för stämman. Vi kommer att använda verktyget Zoom för mötet.
 

För er som vill lämna in motioner till stämman skickas dessa
via mail till: skane@jagarnasriksforbund.se

För att motionerna skall kunna behandlas vid stämman skall de vara avdelningen tillhanda senast 2 veckor för stämman. 

Vi ber er följa vår hemsida för uppdateringar.
För eventuella frågor kontakta skane@jagarnasriksforbund.se
 

Välkomna till avdelnings stämma 2023!
Styrelsen avd Nordvästra Skåne

Dagordning vid avdelningsårsstämma 

Reglerat i avdelningsstadgarna §11
 

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning. 

Fler nyheter

Kalender