Nyheter - Jägarnas Riksförbund

Nyheter 2020

 

Vi välkomnar Emma Olsson till JRF

2020-12-15 - Förbundsnytt

Vi vill välkomna Emma Olsson till JRF som vår nya utbildningskoordinator.

Läs hela inlägget

Satsning på bättre balans mellan skog och vilt

2020-12-03 - Viltförvaltning

De stora problemen med betesskador på ungskog gör att Skogsstyrelsen satsar 7 miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall. Syfte med Mera tall är att få upp skog av hög kvalitet, särskilt tallskog. Jägarnas Riksförbund har deltagit i projektet sedan det startade i Örebro och Sörmland. Säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund. Det är viktiga frågor och det är positivt att alla brukarorganisationerna arbetar tillsammans med ett gemensamt mål fortsätter Mikael Hultnäs.

Läs hela inlägget

Stoppa uppdraget att flytta varg

2020-11-17 - Jaktpolitik

När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Jägarnas Riksförbund uppmanar nu Regeringen att dra tillbaka uppdraget eftersom det inte finns ett stöd hos befolkningen att genomföra vargflyttar.

Läs hela inlägget

Stängselproblem

2020-10-29 - Jakt

Vi är nu mitt i dovhjortsbrunsten och som vanligt kommer det så här års in många rapporter om dovhjortar som trasslat in sig i stängsel. Det är en lika tråkig syn varje gång och även om några stycken ibland lyckas räddas så dör de flesta under vånda och plågor. Det är alltid viktigt att djurägare har sina stängsel under tillsyn och genom att se till att stängseltrådarna hålls spända kan det här problemet i många fall undvikas.

Läs hela inlägget

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

2020-10-06 - Jakt

Spridningen av Covid 19 har under de senaste månaderna påverkat oss alla. Även om man nu kan se tendenser till en viss ljusning av situationen kommer vi med stor sannolikhet att påverkas av viruset under överskådlig framtid.

Läs hela inlägget

Afrikansk svinpest - viktigt att allmänhet och jägare är uppmärksamma

2020-09-30 - Jakt

Den afrikanska svinpest (ASF) sprider sig i världen och Europa. Nu senast har sjukdomen konstaterats i Tyskland. Den finns sedan tidigare bland annat i de baltiska länderna där den ställt till stor förödelse bland vildsvinen. Den hotar även tamgrisnäringen i de länder där den förekommer. Sverige har hittills inte drabbats och arbetet fokuseras riktas på att förhindra att smittan kommer hit.

Läs hela inlägget

Beslut om licensjakt på varg 2021 - överklagas

2020-09-30 - Jakt

I dag kom länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021 och antalet vargar som får fällas är, som förväntat, allt för få. Sammantaget får 24 vargar fällas från den 2 januari i länen Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. Jägarnas Riksförbund ser allvarligt på dessa beslut och kommer därför överklaga i syfte att få till en högre avskjutning. Sedan 2013 har Riksdagens intentioner varit att sänka antalet vargar och 170 vargar är det mål som måste uppnås i första hand.

Läs hela inlägget

Så hämtar du hem ditt digitala medlemskort

2020-08-28 - Förbundsnytt

Här kommer en enkel guide till hur du hämtar hem ditt digitala medlemskort.

Läs hela inlägget

Nya jaktkort efter tryckfel

2020-07-20 - Jakt

På många av de nyligen utskickade statliga jaktkorten saknas jägarens personnummer, vilket gör det ogiltigt. Nya jaktkort ska skickas ut så snart som möjligt, meddelar Naturvårdsverket.

Läs hela inlägget

Har du koll på jakttiderna?

2020-07-02 - Jakt

Har du koll på jakttiderna? Vi har nu en ny funktion där du enkelt via din dator eller mobil kan kolla in jakttiderna.

Läs hela inlägget

Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

2020-07-02 - Viltförvaltning

- Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare. Betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår sedan 2000 genomför Skogsstyrelsen en inventering av skadorna över hela landet, den så kallade älgbetesinventeringen eller äbin. Siffrorna för Götaland och Sveland samt Gävleborg har nu publicerats. Man kan där konstatera att skadorna på tallungskogen orsakat av älg minskar. Det finns också en tydlig trend att andelen icke skadade tallstammar ökar på länsnivå i de flesta av de hittills redovisade länen jämfört med åren 2015–2016 som redovisas i Skogsstyrelsens sammanställning. Man kan i de flesta län se en tydlig ökning av de att marker som är lämpliga för tall faktiskt återbeskogas med tall. Även många mellanmarker som oftast mår bra av en blandning av tall och gran har ökat inslaget av tall under perioden.

Läs hela inlägget

Tänk på hunden i sommar

2020-06-25 - Jakt

Sommaren är här och med det så vistats inte bara människor och hundar i naturen utan även huggormar som kan skada din hund eller i värsta fall orsaka så svåra skador att hunden avlider. Det är viktigt att hålla hunden under uppsikt och vara vaksam på platser där ormar brukar befinna sig. Kontakta veterinär omgående om din hund blir biten för att få bästa råd på vad som behöver göras.

Läs hela inlägget

Förslag till nya jakttider - bland annat nya datum för älgjaktsstarten

2020-06-23 - Jakt

Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider.

Läs hela inlägget

Råd kring hantering av Covid 19

2020-06-03 - Förbundsnytt

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

Läs hela inlägget

Förbundsårsstämma

2020-04-24 - Förbundsnytt

Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Läs mer

Läs hela inlägget

12